Algemene voorwaarden visspeciaalzaak P. Timmers

logo-timmers-voorwaardenAlgemene voorwaarden

De website op www.visspeciaalzaakptimmers.nl is een initiatief van Visspeciaalzaak P. Timmers gevestigd aan de Sniederslaan 49 te Bladel hierna te noemen 'Visspeciaalzaak P. Timmers'.

1.   Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Visspeciaalzaak P. Timmers die online via de website worden gedaan.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Op deze Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Visspeciaalzaak P. Timmers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 5. Een soepele hantering van deze Voorwaarden laat Visspeciaalzaak P. Timmers onverlet alsnog strict deze Voorwaarden te hanteren. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

2.  Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van Visspeciaalzaak P. Timmers zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Visspeciaalzaak P. Timmers.
 3. Visspeciaalzaak P. Timmers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering cq. overeenkomst te verbinden.

3.  Prijs en betaling

 1. Alle vermelde prijzen op www.visspeciaalzaakptimmers.nl zijn in euro's en inclusief BTW. Getoonde productinformatie en prijzen zijn onder voorbehoud op basis van de op dat moment geldende specificaties van het product.
 2. Actieprijzen zijn uitsluitend geldig voor de duur van de actieperiode en onder de voorwaarden zoals vermeld op www.visspeciaalzaakptimmers.nl.
 3. Bestellingen die via de bestelsite www.visspeciaalzaakptimmers.nl, telefonisch of per e-mail worden gedaan, dienen contant bij het afhalen of leveren door u aan Visspeciaalzaak P. Timmers te worden betaald.
 4. Visspeciaalzaak P. Timmers houdt zich het recht voor de prijzen te wijzigen zonder hierdoor op enige wijze aansprakelijk te zijn jegens u, zeker wanneer noodzakelijk op grond van wettelijke voorschriften.
 5. Visspeciaalzaak P. Timmers is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden in de product- en/of prijsinformatie.
 6. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Visspeciaalzaak P. Timmers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomsten en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.  Bestelling

 1. Elke bestelling wordt door Visspeciaalzaak P. Timmers met de grootste zorg en vakmanschap voor u bereid. Mocht er onverhoopt iets niet in orde zijn, laat dit Visspeciaalzaak P. Timmers dan per direct per e-mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. weten om u optimaal van dienst te kunnen zijn.
 2. Bij het plaatsen van een telefonische bestelling dan wel per e-mail via de website www.visspeciaalzaakptimmers.nl dient u zelf de bestelling af te halen bij de balie van de winkel van Visspeciaalzaak P. Timmers aan de Sniederslaan 49 te Bladel. Of de bestelling wordt volgens afspraak bij u bezorgd.
 3. Op zon- en feestdagen kunnen geen bestellingen worden geplaatst om op diezelfde dag te worden afgehaald. Er kunnen uiteraard wel bestellingen worden geplaatst om op een andere dag tijdens de reguliere openingstijden van de winkel van Visspeciaalzaak P. Timmers te worden afgehaald of te worden bezorgd.
 4. Visspeciaalzaak P. Timmers doet haar uiterste best om de gewenste producten op de door u aangegeven tijdstippen te bezorgen c.q. klaar te hebben. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

5.  Reclames en aansprakelijkheid

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Visspeciaalzaak P. Timmers hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, schriftelijk en beargumenteerd van in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Visspeciaalzaak P. Timmers de desbetreffende producten tegen retournering vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde van de betreffende producten restitueren.

voorwaarden-visspeciaalzaakptimmers6.  Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten kan Visspeciaalzaak P. Timmers, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling opschorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden zonder opgave van reden, zonder dat Visspeciaalzaak P. Timmers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Visspeciaalzaak P. Timmers kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
image

Verse vis Hapjesschalen

Voor thuis of op het werk

Ga naar catering
image

Gourmet Schotels

Veel keuze mogelijk

Ga naar catering
image

Heerlijke Visschotels

Compleet visbuffet

Ga naar catering
image

Complete vis Barbecue

Barbecue voor iedereen

Ga naar catering